Vedtekter

§1 NAVN OG HJEMSTED

Supporterklubbens navn er Chelsea Supporters Norway (forkortet CSN) og har tilholdssted i Norge.

§2 FORMÅL

CSNs formål er å støtte Chelsea Football Club i medgang og motgang, samt å fremme interessen for og kunnskapen om Chelsea i Norge. CSN skal bidra til et levende supportermiljø for norske Chelsea-fans og bidra til at stadig flere får anledning til å bidra til god stemning på Stamford Bridge.

§3 VIRKEMIDLER

For å leve opp til supporterklubbens formål skal klubben:

- Samarbeide tett med Chelsea Football Club
- Iverksette tiltak for å sikre at enda flere får anledning til å bli kjent med Chelsea FC og CSN
- Rekruttere flere medlemmer til CSN
- Etablere flere samlingssteder i Norge for nye og gamle Chelsea-fans 
- Sørge for god tilgang på kampbilletter til CSNs medlemmer og etablere samlingssteder og fellesarrangementer i tilknytning til et utvalg Chelsea-kamper

§4 MEDLEMMER

Alle kan tas opp som medlemmer. Innmeldingen skjer ved å betale kontingent til supporterklubbens konto. Medlemskapet løper for en sesong av gangen. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig eller på mail til økonomiansvarlig. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt medlemskontingenten. Medlemmer som ikke fornyer medlemskapet er automatisk registrert som utmeldt. Et medlem kan ekskluderes fra medlemskap dersom vedkommende oppfører seg usømmelig eller uforenlig med supporterklubbens formål og/eller vedtekter. Eksklusjon av et medlem besluttes av styret, men kan ankes til årsmøtet.

§5 KONTINGENT

Kontingenten for ordinære medlemmer og medlemmer bosatt utenfor Norge fastsettes av årsmøtet.

§6 CSNs Styre

CSNs styre skal bestå av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Disse er: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil 2 styremedlemmer. Oppgavene til de enkelte styremedlemmene bestemmes av gjeldende styre. Styret velges etter forslag fra en valgkomité.Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Leder, og 2 styremedlemmer er på valg i år med partall, mens de 3 neste styremedlemmene er på valg i år med oddetall. Forslag på nye medlemmer til styret må meddeles til valgkomiteen senest 14 dager før årsmøtet avholdes.
Styremøte avholdes når det bestemmes av supporterklubbens leder eller forlanges av minst 2 styremedlemmer. Det skal i løpet av en sesong avholdes minst to styremøter. For at styret skal kunne fatte et vedtak, må minst fire av styremedlemmene være til stede og mer enn 50 % av de tilstedeværende gi sin tilslutning. Ved stemmelikhet skal lederens dobbeltstemme være avgjørende. Styret avgjør selv ved simpelt flertall om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.

§7 VALGKOMITÉ

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer for 2 år av gangen. Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret. Valgkomiteens oppgave er å motta og behandle eller selv å komme med forslag til styremedlemmer, medlemmer av rådet og revisor. Valgkomiteen velges i år med oddetall.

§8 REGNSKAP

Budsjett-/regnskapsåret følger den engelske fotballsesongen, fra 1. juni til 31. mai hvert år. Årsmøtet vedtar årsbudsjettet, basert på forslag fra styret. Styret har ansvar for å føre regnskap med CSNs midler. Regnskapet godkjennes av årsmøtet. Revisor oppnevnes av årsmøtet.

§9 GODER/HONORAR

Styret kan ved et flertall honorere eller kompensere styremedlemmer og rådsmedlemmer. Dette gjelder dokumenterte utgifter pådratt i forbindelse med utøvelse av vervet, herunder reiseutgifter til fellesturer eller annen dokumentert representasjon av CSN. Alle utgifter/honorarer skal redegjøres for på årsmøtet. Goder fra enkeltpersoner, organisasjoner eller Chelsea FC kan disponeres av styret. Alle slike goder skal disponeres til CSN sitt beste og kun benyttes av styret eller andre medlemmer av CSN.

§10 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 31. desember. Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Ikke-medlemmer kan av styret gis adgang til årsmøtet, men uten tale- og forslagsrett. Innkallelse skjer minst 3 uker før møtet avholdes og varsles via hjemmesiden og/eller i medlemsbladet. Det påligger årsmøtet:

1. å behandle styrets årsberetning.
2. å godkjenne regnskapet.
3. å fastsette årskontingenten etter forslag fra styret.
4. å behandle innkomne forslag.
5. å foreta valg.

Det velges avhengig av hvem som er på valg:
a) leder og økonomleder og inntil 1 styremedlem.
b) Nestleder og inntil 1 styremedlem.
c) Medlemmer til CSNs Råd
d) valgkomité på 2 medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmer være over 15 år, og ha vært medlem i minst en måned. For å være valgbar må medlemmet ha fylt 18 år.

§11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis et flertall i styret bestemmer det eller minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte, men varsling kan som alternativ til varsling i medlemsbladet, foretas pr. brev. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§12 OPPLØSNING

Oppløsning av supporterklubben kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Blir supporterklubben oppløst, skal klubbens midler og medlemsliste overføres til Supporterunionen for Britisk fotball. 

Oppdatert: 18. juni 2018

Partnere

Chelsea FC Hjemmeside
CSN pa Facebook
CSN pa Twitter
Ving

Kontakt

www.chelsea.no - Chelsea Supporters Norway - Kontakt

Chelsea.no er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det linkes til. Kopiering av materiale fra Chelsea.no til bruk andre steder er ikke tillatt.